Weidevogelcentrum
Boksumerdyk 9
9084AA Goutum
Tel. 058 – 216 75 92
info@weidevogelcentrum.nl
Het Weidevogelcentrum
Het Weidevogelcentrum is opgericht in 2006 in het kader van Skries for You, onderdeel van het Interreg-project Farmers for Nature. In 2008 liep dit project ten einde. Het Weidevogelcentrum is echter blijven bestaan en heeft zich nu doorontwikkeld tot een samenwerkingsverband met meerdere partijen.

Doelstelling
Het doel van het Weidevogelcentrum is het bundelen en verspreiden van kennis over weidevogels en het beheer. Dit willen wij realiseren door een goede samenwerking van verschillende partijen.

Deelnemende partijen
Op dit moment werken onderstaande partijen samen aan het Weidevogelcentrum. Voor een optimaal resultaat kunnen we input van veel meer partijen gebruiken. Heeft u ideeën, neem dan gerust contact op.

PTC+
De praktijkschool PTC+ in Oentsjerk besteed veel aandacht aan de weidevogelrijkdom in de omgeving van het bedrijf. Voor praktische cursussen over weidevogelbeheer kunt u bij PTC+ terecht.

BoerenNatuur
Vereniging BoerenNatuur is de federatie van agrarische natuurverenigingen in Groningen, Fryslan, Drenthe en Flevoland. Het is de branche-organisatie voor de agrarische beheerders van natuur en landschap in deze provincies. BoerenNatuur behartigt de belangen van de ANV's en begeleidt ze bij de professionalisering van de organisatie en kwaliteitsverbetering van het beheer. Voor dit doel entameert BoerenNatuur voorbeeldprojecten, bevordert zij kennisuitwisseling en ontvangt zij financiele steun van Provinsje Fryslan.

Altenburg&Wymenga
Ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Altenburg en Wymenga voert onderzoeken uit op het gebied van natuurbeheer. De weidevogels komen hierbij veelvuldig aan bod. Onderzoeks resultaten m.b.t. weidevogels zullen op deze site gepubliceerd worden.

BFVW
De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) is de organisatie met het grootste aantal vrijwillige vogelbeschermers in Nederland. De vele vrijwilligers zorgen voor de praktijkuitvoering van de bescherming van de weidevogels.

Dairy Campus
Melkveeproefbedrijf Dairy Campus is al jaren actief met weidevogelbeheer op het eigen land. Daarnaast vinden er onderzoeken plaats op het gebied van weidevogels en kan men er terecht voor het organiseren van studiebijeenkomsten en lezingen.

Provincie Fryslân
Het samenwerkingsverband van de genoemde partijen wordt financieel ondersteund door Provincie Fryslân.


2010 © Sjouke Visser