Weidevogelcentrum
Boksumerdyk 9
9084AA Goutum
Tel. 058 – 216 75 92
info@weidevogelcentrum.nl
Weidevogels
Naam: Grutto (Limosa limosa)
Friese naam: Skries
Broedperiode: Eind maart tot juni
Broedduur: 24 – 25 dagen
Nestbiotoop: grasland, vaak met langer gras
Geluid:   geluidsfragment


Naam: Kievit (Vanellus vanellus)
Friese naam: Ljip
Broedperiode: Half maart tot juli
Broedduur: 26 – 28 dagen
Nestbiotoop: bouwland en grasland met weinig gras
Geluid:   geluidsfragment


Naam: Scholekster (Haematopus ostralegus)
Friese naam: Strânljip, Bûnte Liu(w)
Broedperiode: Half april tot juli
Broedduur: 25 – 27 dagen
Nestbiotoop: bouwland en kaal grasland
Geluid:   geluidsfragment


Naam: Tureluur (Tringa totanus)
Friese naam: Tjirk
Broedperiode: Half april tot juni
Broedduur: 22 – 25 dagen
Nestbiotoop: grasland
Geluid:   geluidsfragment


Naam: Wulp (Numenius arquata)
Friese naam: Wylp
Broedperiode: Eind maart - juni
Broedduur: 27 – 29 dagen
Nestbiotoop: Vooral op grasland op zandgronden
Geluid:   geluidsfragment
-


Naam: Kemphaan (Philomachus pugnax)
Friese naam: Hoants
Broedperiode: Eind april - juni
Broedduur: 21 – 23 dagen
Nestbiotoop: Op vochtig grasland met gevarieerde plantengroei en gemaaid rietland.
Geluid:   -


Naam: Watersnip (Gallinago gallinago)
Friese naam: Waarlamke
Broedperiode: Eind maart - eind juli
Broedduur: 19 – 21 dagen
Nestbiotoop: Vochtig en gevarieerd grasland of open rietland.
Geluid:   geluidsfragment
-


Naam: Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
Friese naam: Ljurk
Broedperiode: Eind maart - juni, 2 tot 3 legsels gebruikerlijk
Broedduur: 12 – 14 dagen, jongen blijven nog 10-14 dagen in nest.
Nestbiotoop: Open gebieden: grasland, akkers, heidevelden, kwelders en duinen.
Geluid:   geluidsfragmentNaam: Graspieper (Anthus pratensis)
Friese naam: Piipljurk
Broedperiode: Midden april - juni, 2 to 3 legsels gebruikelijk
Broedduur: 13-14 dagen, jongen blijven nog 10-14 dagen in nest
Nestbiotoop: Open terrein: kwelders, grasland, bouwland en vochtige heidevelden
Geluid:   geluidsfragment
-


Naam: Gele kwikstaart (Motacilla flava)
Friese naam: Giel Boumantsje
Broedperiode: Mei - juni
Broedduur: 12-14 dagen, jongen blijven nog 10-14 dagen in nest
Nestbiotoop: Akkers en weilanden, vochtige graslanden en heidevelden
Geluid:   geluidsfragment

 


2010 © Sjouke Visser